Database connection error (1): MySQL: adapter 'mysql' jest niedostępny.